Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

takatambasienka
Czy rozumiesz teraz, czym jest neutralność, która tak cię porusza? Być neutralnym to nie znaczy być obojętnym i nieczułym. Nie trzeba zabijać w sobie uczuć. Wystarczy zabić w sobie nienawiść.
— Wiedźmin
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoutofmyhead outofmyhead
takatambasienka
Bo w każdym z nas jest Chaos i Ład, Dobro i Zło. Ale nad tym można i trzeba zapanować. Trzeba się tego nauczyć.
— Wiedźmin
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoutofmyhead outofmyhead

June 16 2017

takatambasienka
7588 35bd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacalineczka calineczka
takatambasienka
1002 fbcf
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacalineczka calineczka
takatambasienka
takatambasienka
takatambasienka

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
4258 d982
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viacalineczka calineczka
takatambasienka
1218 789c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacalineczka calineczka
takatambasienka
takatambasienka

June 14 2017

takatambasienka
 Odrzucając wrażliwość i uczucia niewątpliwie żyje się łatwiej. "Skały" cechuje wszak długowieczność, a nawet niezniszczalność. Ale czy mimo to im zazdrościmy i chcemy się nimi stawać?
Reposted fromKuba1267 Kuba1267 viacytaty cytaty
takatambasienka

June 08 2017

takatambasienka
takatambasienka
takatambasienka
3180 5df7
takatambasienka
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viaucieknijmi ucieknijmi
takatambasienka
4225 2381 500
byle do Wigilii...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl